תכנית עסקית – יישום ומעקב

ההחלטה להוציא התכנית אל הפועל מושפעת בעיקר משני תנאים בסיסיים:

  1. כדאיות התכנית לאור תוצאותיה.

  2. גיוס המשאבים הנדרשים להפעלתה.

היות והתוכנית העסקית הוא מסמך של תכנית עבודה מפורטת אזי ברגע שהוחלט ליישמה לא נותר אלא לפעול על פיה.

כדי שתכנית תצליח יש לעקב אחר יישומה באופן שותף ובאבני דרך יזומות.

יש לבחון:

  • שהפעילויות מבוצעות ע"פ הלוחות זמנים המתוכננים.

  • את התוצאות, התפוקות ועמידה ביעדי הביניים בכל שלב ושלב.

  • שהפעילויות דורשות לכל היותר את המשאבים שתוכננו בלבד.

  • דו"חות כספיים מפורטים המסכמים את הפעילויות ותוצאותיהן ע"פ לוחות הזמנים.

כתוצאה ממעקב נכון ניתן:

  • למצוא סטיות ולפעול בזמן למזעורן.

  • לקבל החלטות לאור מידע חדש המתקבל בשלבי הביצוע השונים.

  • להתאים את התכנית לשלבים המתקדמים יותר לאור האמור לעל.

מה זו תוכנית עסקית?